• Chỉ sử dụng mạng cửa hàng/văn phòng để truy cập và check in/out.
  • Đi trễ hoặc về sớm trên 10' ghi chú lý do rõ ràng
  • Mỗi lượt chỉ làm và gửi 1 lần

CHECK IN/OUT

MỌI HÀNH VI GIAN LẬN ĐỀU SẼ BỊ PHÁT HIỆN VÀ XỬ PHẠT THÍCH ĐÁNG

CHỈ DÙNG MẠNG CỬA HÀNG

CHECK IN/OUT

Check In
Check Out